Rechtsgrond

Typ hieronder wat u wilt weten of een toelichting:

Ten laste van debiteur:

Te incasseren door alle middelen rechtens, inclusief het nemen van conservatoire maatregelen en

het voeren van een gerechtelijke procedure, waarbij Opdrachtnemer indien noodzakelijk de

procureur voor Opdrachtgever in kan schakelen, en voorts al het nodige kan verrichten teneinde tot

incasso van de vordering te geraken. Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht onder toepasselijkheid

van zijn algemene voorwaarden, waarvan Opdrachtgever een exemplaar heeft ontvangen.

Gegevens opdrachtgever:

Bedrijfsnaam:

Rechtsvorm:

Adres:

Postcode

Naam:

Woonplaats:

Telefoon:

Fax:

e-mail:

BTW-plichtig:

nee

Om de incasso zo voortvarend mogelijk te kunnen doen plaatsvinden, verzoeken wij u om

onmiddellijk na inzending van deze online Incasso in ieder geval de volgende stukken naar ons toe te zenden:

- kopieën van de openstaande facturen

- kopie van de offerte

- kopie van de algemene voorwaarden

- kopieën van de reeds gevoerde correspondentie (laatste aanmaning)

Opdrachtgever is ermee bekend en verklaart zich akkoord met het feit dat de kosten van de opdracht

voor zijn rekening komen. Uiteraard wordt in de procedure door Opdrachtnemer een veroordeling van

de debiteur in de kosten gevorderd, zodat deze veelal verhaalbaar zijn op de debiteur.

Indien dat onverhoopt niet het geval is, zal Opdrachtgever de kosten van Opdrachtnemer voldoen

 

Voornaam

Naam

Adres

Stad/Gemeente

Postcode

Tel

GSM

Faxnummer

E-mailadres

Ja, ik heb kennisgenomen van Uw algemene voorwaarden

en kan mij hiermee verenigen

Ja
Faktuur
Datum       Kenmerk/factuurnr       vervaldatum:  Bedrag(in €)  

Online incasso

Uw incasso-opdracht kunt U via het onderstaande formulier online aanbieden bij Peeters Advocaat.

Alvorens Uw opdracht aan te bieden, gelieve U kennis te nemen van onze algemene voorwaarden,

die op deze site zijn gepubliceerd.

Advocatenkantoor
                      Dirk Peeters
 Incasso - schuldinvordering
wp025ad7b5.png
Home.
wie zijn wij.
Voorkeurs Materie.
Link Pagina.
Contact.
Online incasso.